Maktab ma'muriyati     +998 (436) 224-02-01

Alisher Navoiy ijodini o’rganish bo’yicha maktab buyrug’i

 

25 sentabr, 2012 yilB U Y R U Q 18 AF

 

Maktab o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini

o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar haqida

 

2012-2013 o`quv yilining boshlanishi munosabati bilan maktabning 1-9-sinf o`quvchilari orasida Navoiyxonlik tadbirlarining muntazam ravishda o`tkazish tizimini yaratish, buyuk mutafakkir va shoir Alishr Navoiy hayoti va uning ijodiy mrosini o`rganish natijasida komil inson tarbiyasi g`oyasini ta’lim-tarbiya jarayoniga izchil tadbiq tish maqsadida

 

B U Y U R A M A N:

  1. 1. Maktab pdagogika kngashining 2012 yil 30 avgustdagi 1-sonli qarori bilan ma’qullangan Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar 1-ilovaga asosan tasdiqlansin.
  2. O`quvchilarga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha maktabda tashkil tiladigan ishlarni muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

Azimov A.A. ishchi guruh rahbari, maktab dirktori

Axmdova Sh. ishchi guruh mas’ul kotibi, ona tili va adabiyoti fani

o`qituvchilarining mtodbirlashma rahbari

Hojiva D. – ishchi guruh a’zosi, O`TIBDO`

Mamadova M. – ishchi guruh a’zosi, O`TIBDO`

Yarashva D. – ishchi guruh a’zosi, MMIBDO`

Komilova A. – ishchi guruh a’zosi, ona tili va adabiyoti

fani o`qituvchisi

Mirzava G. – ishchi guruh a’zosi, boshlang`ich sinf o`qituvchilari

mtodbirlashma rahbari

Ismoilova M. – ishchi guruh a’zosi, rus tili fani o`qituvchilari

mtodbirlashma rahbari

A’zamova N. – ishchi guruh a’zosi, ingliz tili o`qituvchilari

mtodbirlashma rahbari

rgashva D. – ishchi guruh a’zosi, ona tili va adabiyoti

fani o`qituvchisi

Karimova M. ishchi guruh a’zosi, ona tili va adabiyoti

fani o`qituvchisi

  1. O`quvchilarga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha maktabda tashkil tiladigan ishlarni muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh a’zolariga:

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar i asosida sinflar ksimida ma’lumotlarning lktron va pchatlangan variantini joriy yilning 1 noyabriga qadar tayyorlash;

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar i burchagini tayyorlash;

Sinf rahbarlar bilan birgalikda maktabning barcha o`quvchilari diqqatiga Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar ni tkazish;

Har bir sinfda sinf rahbarlar bilan birgalikda Alishr Navoiy mrosini o`rganish daftarlari ni tashkil tish va talablar asosida barcha ma’lumotlarni yozdirib borish;

Dkabr va aprl oylarida har bir sinfda Alishr Navoiy mrosini o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar asosida o`quvchilarda shakllangan bilim, ko`nikma va malakalari sinovdan o`tkazilib monitoring tahlilini tayyorlash vazifalari topshirilsin.

  1. Ushbu buyruq ustidan ijro nazoratini o`z zimmamda qoldiraman.

Maktab dirktori: A.Azimov

Klishildi:

Hojiva D.

Mamadova M.

Yarashva D.

Komilova A.

Mirzava G.

Ismoilova M.

A’zamova N.

rgashva D.

Karimova M.

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosini

o`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

1-sinf :

– Alishr Navoiyning kimligini, qachon va qarda tug`ilganinibilish.

– Alishr Navoiyning hikmatli so`zlaridan 2-3 ta yod bilish.

– Alishr Navoiy haqida bitta sh’r bilish

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

2-sinf:

– Alishr Navoiyning yoshligi aks ttirilgan kichik hikoyalarnibilish.

– Alishr Navoiyning hikmatli so`zlaridan 3-4 ta yod bilish.

– Alishr Navoiy haqida 2 ta sh’r bilish

– Alishr Navoiyning bolaligida yozgan sh’rlaridan yod bilish

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

3-sinf:

– Alishr Navoiy ustozlarining nomlarini bilish.

– Alishr Navoiyning do`stlari haqida bilish.

– Alishr Navoiyning ruboiylaridan (2 ta) yod bilish.

– Alishr Navoiy haqidagi rivoyatlardan bilish (2-3 ta)

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

4-sinf:

– Alishr Navoiyning hikmatli so`zlarini mazmun-mohiyatiniyod bilish. (10 ta )

– Navoiy ruboyilaridan 3-4 ta yod bilish

– Przidntimizning Yuksak manaviyat yngilmas kuchasarida Alishr Navoiyga brilgan tarifini yod bilish

– Buyuk allomalarning A.Navoiy haqidagi fikrlarinibilish (2-3ta)

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

5-sinf :

– Alishr Navoiy hayoti va ijodi haqida malumot.

– Hayrat ul- abror buyuk shoirning Xamsa asarining birinchi dostoni kanligi, dostonda chin va yolgon sozning solishtirilishi, togrilikning qanchalar azob bilan bolsa-da, golib klishi, yolgon va grilikning oxir-oqibat yngilishi, Shr bilan Durroj qismati misolida aks ttirilganini bilishi;

– Alishr Navoiy g`azallaridan (1ta), ruboiylaridan (4ta) yod bilish;

– Alishr Navoiy nomi bilan ataluvchi joy nomlarini bilish

– Navoiy shahridagi Navoiy bog`itarixini bilish;

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

6-sinf:

– Mahbub ul qulub hayotiy hikmatlar majmuyi sifatida, Sahovat va himmat bobida, Hilm zikrida, Safar manofii zikrida qismlaridagi ilm va hunar, yaxshilik, insoniylik, rostgo`ylik va yolg`onchilik, sabr va qanoat, mhr, vafo, insoniylik haqidagi hikmatlarning o`ziga xosliklari, ularning xalq maqollariga yaqinligi, ulardan farqi, bu hikmatlarning manaviy-ahloqiy, talimiy, tarbiyaviy va badiiy ahamiyatini bilish

– Alishr Navoiy g`azallaridan (2ta), ruboiylaridan (5ta) yod bilish;

– Alishr Navoiy qadami tgan joy nomlarini xarita orqali bilish; (15-20 ta)

– Alishr Navoiy asarlari solnomasini bilish

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

7-sinf:

– Sharq adabiyotidagi Xamsachilik tarixini bilish;

– Sabai sayyor dostonida 5-iqlim yo`lida klgan musofirning Mehr va Suhayl hikoyadagi sadoqat, mardlik, tantilik kabi insoniy tuyg`ular ifodasi obrazlar talqinini bilish;

– Alishr Navoiy g`azallaridan (3ta), ruboiylaridan (6ta) yod bilish;

– Alishr Navoiy asarlari solnomasini bilish

– Alishr Navoiy haqida yozilgan asarlar nomini bilish

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

8-sinf:

– Alishr Navoiy g`azallari va qitalaridan Qaro ko`zim klu mardumlig` mdi fan qilg`il, Qoshi yosunmu dyin , Kcha klgumdir dbon , Yo`rdin ayru ko`ngul g`azallari, Kamol t kasbkim, olam uyidin qitalarini yoddan bilish

– Xazoyin ul-maoniy haqida qisqacha malumotni bilish, Navoiy shriyatining mazmunini tushunishi .Qaro ko`zim klu mardumlig` mdi fan qilg`il, Kcha klgumdir dbon g`azallarida majoziy va ilohiy ishq farqlay olishi, g`azallarini yoddan bilish, tahlil ta olish.

– O`quvchi Kamol t kasbkim, olam uyidin , Badoy` ul-vasat ning 41- qitasining mazmun – mohiyatini anglab ytish.

– Navoiyshunos olimlar nomini bilish

– Navoiy dvonlarining nomlarini (8 ta) bilish

Maktab 1-9-sinf o`quvchilariga Alishr Navoiy mrosinio`rganish bo`yicha qo`yilgan talablar

9-sinf:

– Boburnomada Alishr Navoiy timsoliga brilgan tavsifni bilish.

– Alishr Navoiy Xamsa sining yozilishi, tarkibidagi dostonlarning mazmun-mohiyatini bilish;

– Alishr Navoiy Xamsasidagi dostonlarning Sharq adabiuotidagi Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dhlaviy Xamsasiga kiruvchi dostonlardan farqli tomonlarini bilish;

– Farhod va Shirindostoning Xamsada tutgan ornini, Farhod shoir idali tasavvuridagi inson sifatida ifodalanganligini anglab ytishi, . Komillik yo`liga kirgan inson manzillari tasviri, dostonda yaxshilik va yomonlik, razolat va adolat o`rtasidagi ziddiyatning jonli shaxslar timsolida ko`rsatilishi anglab ytish.

– Asar dostonlari talqinida komil insonga xos bo`lgan vatanparvarlik, insonparvarlik, zgulik, sadoqat, vafodorlik, mardlik fazilatlarni o`zida mujassamlashtirishi, kasb-hunar sirlarini gallashi orqali KOMIL INSON darajasiga tishishga intilish.